شهرستان کنگان

نام مدیر: مهدی احمدی منفرد

تلفن: ۳۷۲۲۴۴۰۰ – ۳۷۲۲۲۳۳۲ – ۳۷۲۲۶۸۰۰

فاکس: ۳۷۲۲۳۱۳۰

رایانامه: kangan@bonyadmaskan-bu.ir

آدرس: کنگان-بلوار امام خمینی-روبروی شهرک شهید بهشتی

موضوع :
  • شهرستان
  • کنگان